شمس الشموس

بسم الله الرحمن الرحیم
اینجانب کریم حسین زاده هدف ام از نام گذاری این صحفه با عنوان شمس الشموس برای این که به قدر وسعم برای عالم بزرگ جهان تشیع آیت الله سید ابوالقاسم خویی کاری کرده باشم.
از خدا خواهیم توفیق عمل.